Samenvatting

Bij CtrlAltShift kan je verschillende diensten afnemen, van website hosting tot een nieuwe website. Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden geven je rechten, maar ook plichten. Het is daarom belangrijk om deze goed te lezen.

Betaling

Betaling gebeurt bij aanschaf via een iDeal betaling. Elk jaar krijg je een factuur per email voor de verlenging, 1 maand voordat je domein verloopt. Je kan de betaling ook uitvoeren via je klantpagina.

Opzeggen

Opzeggen dient minimaal 1 maand voordat je domein vervalt te gebeuren. Je kan opzeggen via je klantpagina.

Misbruik

De inhoud van je website dient conform maatschappelijke normen te zijn. Racisme, illegale content en porno zijn niet toegestaan. Het aanzetten tot illegale praktijken ook niet. CtrlAltShift heeft het recht om te bepalen of een website volgens de maatschappelijke norm is of niet. Zo niet, dan mogen we je website offline zetten. Indien we illegale praktijken vermoeden, zullen we aangifte doen bij de autoriteiten en je klantgegevens verstrekken indien dit benodigd is.

Fair Use Policy

Op alle diensten, tenzij nadrukkelijk vermeld, geldt een fair use policy. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken als je een keer meer verbruikt dan normaal. Als je structureel meer verbruikt dan normaal, gekeken over alle klanten, dan kunnen we je hierop aanspreken en gezamenlijk kijken welke mogelijkheden er zijn.

Klantgegevens

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen. We zullen je gegevens nooit verhuren, verkopen of anderzijds gebruiken voor andere doeleinden.

Cookies

CtrlAltShift gebruikt zelf geen cookies, maar we gebruiken wel google analytics. Google analytics gebruikt cookies met verschillende doeleinden. Zo worden onder andere anonieme bezoekers en de website zelf geanalyseerd, er kan worden gekeken hoe lang een sessie duurde en op welke manier je op onze website kwam.

Algemene Voorwaarden

28 juni 2020: Versie 1.0: Initiele versie

Hoofdstuk 1: De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het digitaal akkoord gaan met een aanbod voor een product of dienst via de website van CtrlAltShift en deze bestelling af te ronden. Ook kan een daartoe verstrekte offerte ondertekend worden geretourneerd. Aanpassingen van de klant op het aanbod van CtrlAltShift zijn niet bindend.

1.2 Indien de klant een consument is kan hij de overeenkomst binnen 14 dagen annuleren. Dit geldt niet voor al geleverde producten en diensten en voor de registratie van domeinnamen. Voor domeinnamen doet de klant bij acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand van het recht tot ontbinding.

1.3 Klanten dienen minimaal 18 jaar te zijn op het moment van opdracht verstrekking, of toestemmin hebben gekregen van ouders en/of verzorgers.

1.4 CtrlAltShift is niet verplicht een opdracht te aanvraarden. Ook bij een opdracht weigering van CtrlAltShift blijft artikel 1.2 van toepassing betreffende domeinnamen.

1.5 Een overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, welke telkens stilzwijgend wordt verlengd, behoudens opzegging of anders schriftelijk overeengekomen

1.6 Een opzegging door de klant dient te gebeuren via de klantpagina van de klant, en dient minimaal 1 maand voorafgaand aan einde van de lopende termijn van de overeenkomst te worden gedaan. Bij een opzegging blijven de door CtrlAltShift geleverde diensten actief tot aan het einde van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Indien de klant langer dan 1 maand van te voren opzegt heeft de klant geen recht op restitutie en of korting op het betaalde of verschuldigde bedrag.

1.7 Een opzegging door CtrlAltShift dient minimaal 2 maanden voorafgaand aan de beeindiging te gebeuren. Behoudens de daadwerkelijk kosten van de domeinnaam heeft de klant recht op restitutie naar rato voor de resterende termijn.

1.8 CtrlAltShift heeft het recht om de overeenkomst onmiddelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, zonder recht op restitutie voor de klant, indien:

 • 1.8.1 De klant onjuiste persoonsgegevens heeft doorgegeven.
 • 1.8.2 De klant de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
 • 1.8.3 CtrlAltShift of een toeleverancier niet meer de benodigde producten en diensten kan leveren.
 • 1.8.4 De klant zich in een faillissement danwel surseance procedure bevindt.
 • 1.8.5 De onderneming van de klant wordt beeindigd.
 • 1.8.6 De klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen zoals genoemd in hoofdstuk 3.
 • 1.8.7 De klant op enig andere wijze niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.

1.9 Bij een opzegging danwel ontbinding vervallen de gebruikersrechten van de klant.

1.10 De overeenkomst aangegaan door de klant kan niet worden overgedragen danwel in gebruik te geven aan een derde partij, tenzij schriftelijk overeengekomen met CtrlAltShift.

1.11 CtrlAltShift heeft het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, en zal de klant hiervan via de klant pagina op de hoogte stellen. Bij wijzigingen die direct invloed hebben op de dienstverlening voor de klant heeft de klant 30 dagen om de overeenkomst te beeindigen met recht op restitutie naar rato behoudens de domeinnaam zoals genoemd in hoofdstuk 1.2.

Hoofdstuk 2: Uitvoering diensten

2.1 CtrlAltShift zal zich als een goed dienstverlener inspannen om alle geleverde producten en diensten overeenkomstig de overeenkomst te leveren, maar garandeert niet dat alle diensten op elk moment beschikbaar zijn.

2.2 CtrlAltShift heeft het recht om derden in te schakelen bij het uitvoeren van alle werkzaamheden en overeenkomsten.

2.3 CtrlAltShift is gerechtigd om de werkwijze en gebruikte technologie danwel apparatuur te wijzigen. CtrlAltShift zal bij het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van diensten voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en of wijzigingen van de systemen er alles aan doen om dit van te voren te melden via de klantpagina van de klant. De klant heeft hoe dan ook geen recht op restitutie danwel schadevergoeding bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. ongeacht de duur van de werkzaamheden.

2.4 CtrlAltShift biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking op ondersteuning dienen via de klant pagina ingediend te worden en zullen digitaal, waar mogelijk, binnen 2 werkdagen beantwoord worden.

2.5 CtrlAltShift onthoudt zich van het controleren van de inhoud van de website van de klant, danwel enige andere controle van het gebruik van de geleverde producten en diensten tenzij daartoe gedwongen door de wet, een rechterlijke uitspraak of indien wordt vermoed dat de klant handelt in strijd met artikelen in deze algemene voorwaarden.

2.6 CtrlAltShift heeft bij het communiceren omtrent dienstverlening het recht om uit te gaan van de klantgegevens zoals opgegeven voor de klant. Het is uitsluitend de verplichting van de klant om deze actueel te houden via de klant pagina.

2.7 CtrlAltShift is gerechtigd om technische maatregelen te nemen welke de klant kunnen verplichten zich te houden aan de algemene voorwaarden en of andere overeenkomsten.

2.8 CtrlAltShift is gerechtigd om, indien het noodzakelijk is voor de dienstverlening, op verzoek van de klant, of bij vermoedens van misbruik, de toegangs accounts en wachtwoorden te wijzigen.

2.9 CtrlAlstShift is niet gebonden aan genoemde leveringstermijnen, maar verplicht zich wel tot inspanning om de overeengekomen leveringstermijnen te halen. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft de klant geen recht op restitutie danwel een schadevergoeding danwel het recht op ontbinding van de overeenkomst. De klant is verplicht om alles te doen wat nodig is om een tijdige levering door CtrlAltShift mogelijk te maken, onder meer maar niet gelimiteerd tot het aanleveren van volledige, juiste en duidelijke gegevens. Voor eventuele extra werkzaamheden dient de klant een vergoeding te betalen op basis van de gehanteerde tarieven van CtrlAltShift.

Hoofdstuk 3: Betaling

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle vaste bijkomende kosten, exclusief eventuele kosten voor extra diensten op aanvraag en kosten voor het overschrijden van de Fair Use Policy zoals genoemd in hoofdstuk 4.4.

3.2 CtrlAltShift is gerechtigd de prijzen van de geleverde diensten en producten te verhogen. De wijzigingen worden minimaal 1 maand voordat zij van kracht worden medegedeeld aan de klant. Indien de verhoging meer dan 20% van de overeengekomen prijs bedraagt kan de klant de overeenkomst beeindigen, behoudens de domeinnamen zoals genoemd in hoofdstuk 1.2

3.3 De klant is verplicht producten en diensten van te voren betalen, en tenzij anders overeengekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.4 Eventuele kortingen op de overeenkomst zijn alleen geldig voor de eerste termijn van de overeenkomst.

3.5 Bij een niet (tijdige) betaling zal de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn:

 • 3.5.1 De klant is op het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 3% per jaar.
 • 3.5.2 De klant is incassokosten verschuldigd met een minimum van 250 euro.
 • 3.5.3 De klant is administratiekosten verschuldigd met een minimum van 50 euro.
 • 3.5.4 CtrlAltShift is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en toegang te blokkeren tot de geleverde diensten en producten.
 • 3.5.5 CtrlAltShift is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de geleverde domeinnaam over te nemen zonder recht op tegemoetkoming.

Hoofdstuk 4: Gebruikersvoorwaarden

4.1 Het is de klant niet toegestaan om de geleverde productie en diensten anders te gebruiken dan waarvoor zij geleverd zijn.

4.2 Het is de klant niet toegestaan om de geleverde producten en diensten zodanig te gebruiken dat CtrlAltShift danwel andere klanten en of ineternetgebruikers hiervan hinder of schade ondervinden.

4.3 Het is de klant niet toegstaand om de geleverde producten en diensten te gebruiken in strijd met de wet, de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet gelimiteerd tot:

 • 4.3.1 Het versturen van grote hoeveelheden ongevraagde email (spam).
 • 4.3.2 Het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendommen van derden
 • 4.3.3 Het openbaar maken en verspreiden van (kinder)pornografie.
 • 4.3.4 Het lastig vallen van personen
 • 4.3.5 Het plaatsen van racistische, haat en opruiende teksten
 • 4.3.6 Het verspreiden van virussen, spyware, adware en alle software die gezien kan worden als schadelijk

4.4 CtrlAltShift hanteert een Fair Use Policy. Indien de klant onredelijke hoeveelheden dataverkeer of andere kosten veroorzaakt ten opzichte van andere klanten, of dat dit het systeem verstoort, is CtrlAltShift gerechtigd om gepaste maatregelen te nemen om dit te beperken. De klant dient na het ontvangen van een waarschuwing gepaste maatregelen te nemen. CtrlAltShift is gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen meet een minimum van 50 euro voor administratiekosten.

4.5 CtrlAltShift is gerechtgd om conform hoofdstuk 1.8 de dienstverlening onmiddelijk te beeindigen indien de klant naar het oordeel van CtrlAltShift (of vermoed dit te doen) in strijd handelt met de genoemde voorwaarden in dit artikel.

4.6 De klant vrijwaart CtrlAltShift tegen alle aanpraken van derden voor schade of anderszins, ontstaan door het gebruik van de diensten van CtrlAltShift.

4.7 De klant dienst geheimhouding en zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot verstrekte toegangsgevens, en deze doeltreffend te beveiligen. Bij verlies van deze gegevens dient CtrlAltShift onmiddelijk op de hoogte te worden gesteld. De klant is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangsgegevens door derden.

Hoofdstuk 5: Auteursrecht

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op website(ontwerpen) door CtrlAltShift ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de klant in het kader van de diensverlening berusten bij CtrlAltShift, tot aan de eerste verlenging van de overeenkomst. Na verlenging van de overeenkomst waarbij de klant voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 3 verkrijgt de klant het recht de website mee te nemen naar een andere provider, zonder dat dit afbreuk doet aan de eerder genoemde eigendomsrechten.

5.2 Bij het aanleveren van materiaal voor websites vrijwaart de klant CtrlAltShift tegen alle aanspraken van derden op geleverde materialen. Hieronder vallen onder meer, maar niet gelimiteerd tot:

 • 5.2.1 Teksten
 • 5.2.2 Logos en merk afbeeldingen
 • 5.2.3 Beeldmateriaal
 • 5.2.4 Geluids en muziek fragmenten

Hoofdstuk 6: AVG en Privacy

CtrlAltShift zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkinsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevsn en CtrlAltShift als verwerker.

6.1 CtrlAltShift verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door CtrlAltShift gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.

6.2 CtrlAltShift is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits CtrlAltShift ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op CtrlAltShift rusten. CtrlAltShift blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

6.3 CtrlAltShift zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant CtrlAltShift tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

6.4 CtrlAltShift treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevsn te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdens met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

6.5 CtrlAltShift zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

 • 6.5.1 Het datalek.
 • 6.5.2 De aard van de inbreuk (o.a. kopieren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend).
 • 6.5.3 Wanneer het datalek heeft plaatsgevonden.
 • 6.5.4 Het aantal personen van wiens persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken.
 • 6.5.5 Het type persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiele gegevens).
 • 6.5.6 De technische maatregelen die door CtrlAltShift zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
CtrlAltShift verstrekt op verzoek van de klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. De klant is verplicht om CtrlAltShift actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor CtrlAltShift aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

6.6 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beprking van de verwerking verleent CtrlAltShift hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de klnat CtrlAltShift daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen danwel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door de klant aangegeven persoonsgegevens, voor zover de klant geen zelfstandig toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van CtrlAltShift.

6.7 CtrlAltShift maakt minimaal 1 keer per week een reservekopie van alle persoonsgegevens.

6.8 CtrlAltShift verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beeindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. CtrlAltShift garandert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel geschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopieren, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

6.9 De verplichtingen van CtrlAltShift duren ook na beeindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover CtrlAltShift nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beeindiging van de overeenkomst is de klant zelf veranwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na 30 dagen na beeindiging of ontbinding zal CtrlAltShift de aan haar verstrekte persoonsgegevens vernietigen. CtrlAltShift kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Hoofdstuk 7: Aansprakelijkheid

7.1 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zowel accountgegevens als voor de data opgeslagen op de diensten van CtrlAltShift, onder meer door het maken van afdoende back-ups. CtrlAltShift is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies door welke oorzaak dan ook ontstaan.

7.2 De aansprakelijkheid van CtrlAltShift voor directe schade geleden door de klant als direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van CtrlAltShift of door CtrlAltShift ingeschakelde derden is per gebeurtenis, danwel een reeks van samenhangende gebeurtenissen verspreid over een contractduur beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de klant onder deze overeenkomst per termijn verschuldigd is.

7.3 De aansprakelijkheid van CtrlAltShift voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.4 De aansprakelijkheid van CtrlAltsShift vervalt in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenaf komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzien en als gevolg waarvan CtrlAltShift niet in staat is haar verplichtingen naar de klant toe niet kan nakomen. Hieronder zijn begrepen, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met internet, storingen in de communicatie infrastructuur, niet of gebrekkige levering van derden producten door de leverancier, storingen in netwerken en of energievoorziening, gebreken en of uitval van apparatuur en faciliteiten, ziekte en of afwezigheid van cruciale medewekers, overheidsmaatregelen, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, pandemie en niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan CtrlAltShift zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.5 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CtrlAltShift opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CtrlAltShift niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden is zowel de klant als CtrlAltShift bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbonden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

7.6 Eventuele fouten in de geleverde producten en of dienstverlening, danwel alle overige klachten, dienen via de klantpagina binnen 10 werkdagen worden gemeld na oplevering. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld vervalt het recht tot herstelverplichting zoals genoemd in 7.7.

7.7 De klant is gehouden tot het verlenen van alle medewerking aan het door CtrlAltShift in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover CtrlAltShift tot de conclusie komt dat de klant terecht, correct en tijdig de klacht heeft ingediend, dan zal CtrlAltShift, naar zijn keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de klant een korting op de prijs verlenen, ofwel de klant voor enig bedrag te crediteren. Door de voldoening door CtrlAltShift aan 1 van deze herstelverplichtingen zal CtrlAltShift jegens de klant geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

Hoofdstuk 8: Overige bepalingen

8.1 Op deze overeenkomst en op de (rechts)verhouding tussen CtrlAltShift en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2 De rechtbank voor de vestigingsplaats van CtrlAltShift is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de overeenkomst.

8.3 De logfiles, de administratie en overige elektronische vastlegging door CtrlAltShift leveren volledig bewijs voor de stellingen van CtrlAltShift, behoudens tegenbewijs.